prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

IMG_7828

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Zakładu

Kontakt: amelka@amu.edu.pl

12. 09. 2016 – tytuł profesora nauk społecznych w zakresie pedagogiki, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Zakładu Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi
 • Przewodnicząca Komisji Doktorskiej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu na Kadencję 2016-2020
 • Prodziekan WSE ds. Studiów Doktoranckich i Współpracy Międzynarodowej na Kadencję 2016-2020
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Studiów Doktoranckich
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Badań Naukowych i Współpracy Zagranicznej
 • Członek Wydziałowej Komisji Wydawniczej
 • Przewodnicząca Komisji Stypendialnej dla Doktorantów UAM
 • Członek Kapituły Medalu WSE UAM
 • Członek Sekcji ds. Wspierania rozwoju naukowego doktorantów i habilitantów KNP przy Polskiej Akademii Nauk
 • Redaktor naczelna międzynarodowego czasopisma Journal of Gender and Power

Przynależność do organizacji:

W roku 2015  powołana w skład Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w rezultacie wyborów całego środowiska pedagogicznego w Polsce (ze stopniem doktora habilitowanego i/lub tytułem profesora).

Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Nagrody:

 • Dwukrotne wyróżnienie Nagrodą Rektora UAM za wybitny dorobek publikacyjny (efektywność) 2012 i 2016.Ponadto wielokrotnie otrzymane Nagrody Rektora UAM za osiągnięcia naukowe.
 • Nagroda I Wydziału Polskiej Akademii Nauk,  2012 rok
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego za wybitną monografię,  2017 rok

Członek rady redakcyjnej czasopism:

 • „Przegląd Pedagogiczny” wydawanego przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy
 • „Kultura. Edukacja. Społeczeństwo” wydawanego przez Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzent w ogólnopolskich czasopismach pedagogicznych i socjologicznych:

 • „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Uniwersytet Łódzki
 • „Przegląd Badań Edukacyjnych”, UMK Toruń
 • „Studia z Teorii Wychowania”, CHAT Warszawa
 • „Przegląd Pedagogiczny”, UKW Bydgoszcz
 • Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” IPSIR Uniwersytet Warszawski
 • „Problemy wczesnej edukacji”
 • „Nauka”
 • „Polisemia”

oraz  czasopiśmie „Social Science History” (Duke University) (czwartego na liście czasopism o zasięgu międzynarodowym z obszaru historii nauk społecznych pod względem impact factor: 0, 796) wydawanego przez Duke University (USA).

PUBLIKACJE

Książki:

 1. Agnieszka Gromkowska, Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje, Poznań 2002, Wolumin.
 2. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji, Gdańsk 2007, GWP.
 3. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek, Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków 2008, Impuls.
 4. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Kraków 2011. Książka nagrodzona w 2012 roku  Nagrodą I Wydziału Polskiej Akademii Nauk.
 5. Agnieszka Gromkowska-Melosik Kobiecość epoki wiktoriańskiej. Tożsamość. Ciało. Medykalizacja, Kraków 2013. Książka nagrodzona nagrodą „Perły z lamusa”, Kraków 2014, Targi Książki.
 6. A. Gromkowska-Melosik, Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015. Książka uznana za wybitną monografię przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, marzec 2017.
 7. Współautorstwo: Raport z badań: Społeczno-ekonomiczne konteksty sukcesu zawodowego kobiet, Poznań 2006.

Książki redagowane:

 1. Agnieszka Gromkowska-Melosik (red.), Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, Poznań-Leszno 2007, Haf-druk.

Współredakcja książek:

 1. (wspólnie z K. Hadaś) European Higher Education for the World. Studies on Student’s Mobility, Poznań 2006, Artpress.
 2. (wspólnie ze Zbyszkiem Melosikiem), Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, Kraków 2010, Impuls.
 3. (wspólnie ze Zbyszkiem Melosikiem), Tożsamość w społeczeństwie współczesnym. Pop-kulturowe (re)interpretacje,  Kraków 2012, Impuls.
 4. Edukacja i nierówności. Trajektorie sukcesu i marginalizacji, red. A. Gromkowska-Melosik, M.J. Szymański, Poznań 2014.
 5. Elitarne szkolnictwo średnie w krajach Europy Zachodniej. Studia z pedagogiki porównawczej (książka pod redakcją), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Tłumaczenia:

 • Tłumaczenie i współautorstwo wstępu: D.J. Curran, C.M. Renzetti, Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo, Warszawa 2005.
 • Tłumaczenie artykułu L. Grossberga, Aktywność i postmodernizm w walce o „modernizm amerykański”, w: Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, red. A. Gromkowska-Melosik, Poznań-Leszno 2007.

Artykuły (wybrane):

 1. Gromkowska-Melosik Agnieszka, Globalne testy  szkolne i ukryty program neoliberalnej kolonizacji,  „Studia Edukacyjne”, 2016, nr 40.
 2. Gromkowska-Melosik Agnieszka,  Globalne rankingi uniwersytetów i akademicka gra o status, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 37.
 3. Gromkowska-Melosik Agnieszka, University of Harvard: polityka przyjęć na studia i regulowanie dynamiki dostępu, „Przegląd Pedagogiczny” 2015, nr 1.
 4. Gromkowska-Melosik Agnieszka, Food and Body Culture. An Introduction of the Origins of Eating Disorders, [w:]  Educational and Socio-cultural Competences of Contemporary Teachers. Selected Issues, ed. J. Pyżalski, Wydawnictwo theQ studio, Łódź 2015.
 5. Gromkowska-Melosik Agnieszka, Mniejszość muzułmańska w Szwecji: między ekstremistycznym izolacjonizmem a procesami reprodukcji ekonomicznej, „Studia Edukacyjne”, 2013, nr 26.
 6. Gromkowska-Melosik Agnieszka, Feminizacja zawodu nauczycielskiego. „Różowe kołnierzyki” i paradoksy rynku pracy, „Studia Edukacyjne”, 2013, nr 25.

Udział w badaniach naukowych i grantach:

 • Główny wykonawca międzynarodowego grantu w ramach grantów norweskich FSS: Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli, 2013
 • Kierownik grantu MNiSW: Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, nr 2H01 F 6629, miejsce realizacji: Uniwerstet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończony
 • Główny wykonawca grantu MNiSW: Edukacja globalna w świecie (po)nowoczesnym. Socjopedagogiczne dylematy i kontrowersje, nr NN 106 1871 33, miejsce realizacji: Uniwerstet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończony
 • Główny wykonawca grantu badawczego Erasmus-Mundus, akcja 4: European Higher Education for the World – Studies and Promotion, 2004-3183/001-001 MUN MUN B41, miejsce realizacji: Uniwerstet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of Hannover, Niemcy, Universidad de Zaragozza, Hiszpania, Universidad de Buenos Aires, Barcelona, zakończony
 • Główny wykonawca-ekspert projektu badawczego Europejskiego Funduszu Strukturalnego: Społeczno-Ekonomiczne konteskty sukcesu zawodowego kobiet, rok 2006, miejsce realizacji: Uniwerstet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja na rzecz kobiet „JA KOBIETA”, Warszawa, Doradztwo Gospodarcze DGA, Poznań, projekt zakończony
 • Kierownik grantu KBN: Społeczne konstruowanie kobiecości i męskości w kulturach: wiktoriańskiej i globalnej, nr 2HO1 F, miejsce realizacji: Uniwerstet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończony
 • Kierownik Grantu MNiSW Elitarne szkolnictwo średnie we współczesnej Europie. Studium z socjologii edukacji i pedagogiki porównawczej, nr NN 106 , w trakcie realizacji

prezydent2