dr Jarema Drozdowicz

drozdowicz

Kontakt: jaremad@amu.edu.pl

Zainteresowania i rozwijana tematyka badawcza

Z wykształcenia antropolog kultury. Prowadzi badania z zakresu szeroko rozumianej antropologii edukacji, głównie w odniesieniu do procesów enkulturacji i asymilacji kulturowej. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Wykonawca w grancie KBN „Elitarne szkolnictwo średnie we współczesnej Europie. Studium z socjologii edukacji i pedagogiki porównawczej”. Do jego głównych obszarów zainteresowań badawczych należą m.in.:

 • antropologia edukacji
 • socjologia edukacji
 • edukacja wielokulturowa
 • polityka wielokulturowości
 • procesy asymilacji imigrantów i ich społeczno-kulturowe konteksty
 • procesy enkulturacji w różnych środowiskach kulturowych
 • problem dyskryminacji i wykluczenia społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem problemu rasizmu)
 • kultura popularna i procesy kształtowania się współczesnych tożsamości
 • kulturowe ideologie procesów kształcenia, modeli wychowania i polityki edukacyjnej
 • teoria i historia kultury
 • przemiany współczesnej religijności
 • pedagogika krytyczna

Publikacje

2009
Książki:

 • Symbole w działaniu. Akademickie konteksty nurtu symbolicznego w antropologii, Poznań 2009

Artykuły:

 • Oswajanie Orientu. Wymiary kulturowej percepcji religijnej odmienności we współczesnej Europie, [w:] Przegląd Religioznawczy, 2009, nr 1 (231), s. 47-54
 • Antropologia symboliczna i jej miejsce w badaniach religioznawczych. Korzenie kierunku, afiliacje intelektualne i główne odłamy, [w:] Drozdowicz Zbigniew (red.), Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych, Poznań 2009, s. 87-125
 • Racjonalność światopoglądu magicznego w ujęciu antropologicznym, [w:] Drozdowicz Zbigniew, Melosik Zbyszko, Sztajer Sławomir (red.) O racjonalności w nauce i w życiu społecznym, Poznań 2009, s. 249-264

2010
Książki pod redakcją:

 • Drozdowicz Jarema, Bernasiewicz Maciej (red.), Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, Kraków 2010

Artykuły:

 • Lęk i odraza. O popkulturowej obecności Huntera S. Thompsona, [w:] Drozdowicz Jarema, Bernasiewicz Maciej (red.), Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 191-198
 • Edukacja językowa w Gwatemali – alternatywa edukacyjna, polityczna, czy kulturowa?, [w:] Melosik Zbyszko, Śliwerski Bogusław (red.), Edukacja alternatywna w XXI wieku, Poznań-Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 157-163
 • Nazistowski okultyzm a niemiecka koncepcja narodu u wspólnoty, [w:] Przegląd Religioznawczy, nr 1/2010, s. 47-58
 • Spadkobiercy nazistowskiego okultyzmu. Powojenne ruchy neonazistowskie i ariozoficzne, [w:] Przegląd Religioznawczy 2/2010, s. 81-90

2011
Artykuły:

 • Human Terrain System, czyli o nowej antropologii w nowych czasach, [w:] Nauka, nr 1/2011, s. 1- 13
 • W poszukiwaniu utraconych źródeł. Niemiecka koncepcja narodu w okresie narodowego socjalizmu i jej współczesne reminiscencje, [w:] Kozlova Oksana, Kołodziej-Durnaś Agnieszka (red.), Kulturowe zróżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości, Szczecin 2011, Economicus i Uniwersytet Szczeciński, s. 161-180
 • The Human Terrain System, or a New Anthropology in a New Era, [w:] Ethnologia Polona, vol. 30-31: 2010-2011, s. 151-155
 • Amerykański system tzw. „szkół indiańskich” a przemiany polityki asymilacyjnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [w:] Studia Edukacyjne 17/2011, s. 201-213
 • Pomiędzy nauką a ideologią. O akademickich uwikłaniach antropologii, [w:] Agnieszka Cybal-Michalska, Danuta Kopeć, Waldemar Segiet (red.), Studia z pedagogiki i nauk pogranicza, Poznań 2011, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 375-390
 • Religijne podstawy amerykańskiej polityki asymilacyjnej w kontekście edukacji mniejszości etnicznych i tubylczych Amerykanów, [w:] Przegląd Religioznawczy, nr 1/2011 (239), s. 85-94
 • Pomiędzy Kwanzaa a Jediizmem. Współczesne konstrukcje tożsamości religijnej i wspólnoty wyobrażone, [w:] Przegląd Religioznawczy, nr 1/2011 (239), s. 179-188

2012
Artykuły:

 • Ziemi i chleba. Oblicza majańskiego buntu w Meksyku i Gwatemali, [w:] Kuligowski Waldemar, Pomieciński Adam (red.), Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 215-236
 • Perła w koronie. Rzecz o Banksy’m, [w:] Cybal-Michalska Agnieszka, Wierzba Paulina (red.), Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012, s. 49-58
 • Mapowanie różnicy. Human Terrain System w akademickich i społecznych dyskursach władzy, [w:] Maria Marta Urlińska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski (red.), „Po życie sięgać nowe”. Teoria a praktyka edukacyjna, Toruń 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 241-254
 • Krytyczna teoria rasy (Critical Race Theory) i obecność koncepcji rasy w kontekście przeszłych i bieżących amerykańskich dyskusji edukacyjnych, [w:] Kultura- Społeczeństwo-Edukacja, nr 1/2012, s. 65-80
 • Preppersi, EDC i nowy millenaryzm, [w:] Przegląd Religioznawczy, 2012, nr 1 (243), s. 81-90
 • Between Kwanzaa and Jediism. Contemporary constructions of religious identity and imagined communities, [w:] Anglojęzyczny Suplement Przeglądu Religioznawczego, 2012, no. 1, s. 91-100
 • Tożsamości, nowe ruchy, czy subkultury religijne? Nowe formy religijności współczesnej młodzieży, [w:] Ewa Stachowska (red.), Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie w przestrzeni społecznej w Polsce i na świecie. Dziedzictwo tradycji a współczesne wyzwania, Warszawa 2012, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, s. 55-69

Recenzje:

 • Czy triumf natury nad kulturą? Franz Boas i jego „Umysł człowieka pierwotnego” w perspektywie historycznej, [w:] Roczniki Historii Antropologii, nr 2/2012, t.2, Toruń, s. 359-364

2013
Artykuły:

 • To Trust the Other. Anthropology of Education in the Context of Polish Debates on Multiculturalism, [w:] Kozlova Oxana, Izdebska Karolina (eds.), Cultures of Trust, Wydawnictwo Naukowe WH, Szczecin 2013, s. 65-80
 • Nastoletni egzorcyści. Nowe wymiary duchowości amerykańskiej młodzieży, [w:] Przegląd Religioznawczy, 2013, nr 3 (249), s. 167-176
 • Nasi przodkowie Galowie. Kolonialne i postkolonialne wizje historii, [w:] Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, Vol. XIII (2013/4), s. 11-22