prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet

segiet

Kontakt: wsegiet@op.pl

Zainteresowania i rozwijana tematyka badawcza

 • Zagadnienia relacji, współpracy pomiędzy rodziną a szkołą
 • Biografie edukacyjne
 • Rodzina a edukacja
 • Drogi edukacyjne młodzieży i ich uwarunkowania
 • Nierówności społeczne w edukacji

Publikacje

I. Prace zwarte:

 • Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje. Poznań 1999
 • Studia z pedagogiki i nauk pogranicza, (współredaktor) Poznań 2011
 • Edukacja – stratyfikacja społeczna – tożsamość młodzieży. Studium z pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji, (redaktor) Poznań 2012
 • O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie, Poznań 2013

II. Wybrane artykuły:

 • Reprezentacje „Nauczyciel- Rodzic”. Problem wzajemnych relacji, percepcji i ocen. „Studia Edukacyjne” 1998/4, s. 153 – 168
 • Rozwój dziecka – wspólnotą interesów, działań rodziców i nauczycieli. [w:] Bezpieczeństwo człowieka w środowisku lokalnym, red. W. Ciczkowski, Olsztyn 1999, s. 364 – 373
 • Porozumiewanie się rodziców i nauczycieli- realia i możliwości. [w:] Psychologia rozwiązywania problemów szkoły, red. J. Miluska, Poznań 2001, s. 288 – 309
 • Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa postnowoczestnego, [w:] Nauczyciele i rodzice. Współpraca w wychowaniu, red. I. Nowosad, Zielona Góra 2001, s. 13 – 18
 • Rodzina i szkoła – ku synergii edukacyjnej. [w:] Wychowanie Profilaktyka, Resocjalizacja. W poszukiwaniu doskonalszych systemów w skali makro i mikro, red. J. Sowa, E. Piotrowski, J. Rejman. cz. I, Wychowanie i opieka, Rzeszów 2002, s. 265 – 276
 • Psychospołeczna charakterystyka stosunków rodzice – nauczyciele, [w:] Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. I. Nowosad. M. J. Szymański, Zielona Góra – Kraków 2004, s. 109 – 128
 • Edukacyjne funkcje rodziny w strukturze społecznej, [w:] Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, red. A. W. Janke, Toruń 2004, s. 143 – 154
 • Rodzinne konstruowanie biografii edukacyjnej dziecka, [w:] Dziecko i dzieciństwo. W kręgu pytań i poszukiwań teoretyczno – badawczych, red. K. Segiet, Warszawa 2007, s. 127 – 142
 • O wychowującej szkole. Kilka uwag w kontekście (nie)zgodności ideałów z codzienną rzeczywistością [w:] Teoria pedagogiczna i praktyka edukacyjna, red. J. Modrzewski, K. Maćkowiak, Leszno 2007, s. 179 – 189
 • Kształtowanie się nowej mapy problemów opiekuńczo – wychowawczych. Państwo – Społeczeństwo – Jednostka, [w:] Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, red. E. Jundziłł i R. Pawłowska, Gdańsk 2008, s. 309 – 321
 • Dziecko „odarte” z domu – „odziane” w instytucję. Kilka uwag o tworzeniu sytuacji, w których trudno być dzieckiem, [w:] Sytuacje trudne w życiu dziecka, red. M. Cywińska, Poznań 2008, s. 39 – 57
 • Edukacja i rodzina. O edukacji dziecka w szczególnym kontekście, jakiego dostarcza rodzina, [w:] Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością, red. H. Krauze – Sikorska, Poznań 2010, s. 99 – 112
 • Rodzice inwestujący w przyszłości swoich dzieci – odkrywanie sensu i znaczenia, [w:] Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, red. J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak – Zając, Łódź 2010, s. 471 – 478
 • Rodzina a edukacja dziecka. Tradycyjne ujęcia i nowe trendy [w:] Studia z pedagogiki i nauk pogranicza, red. A. Cybal-Michalska, D. Kopeć, W. Segiet, Poznań 2011, s. 37 – 48
 • System edukacji w Niemczech – problem egalitaryzacji kształcenia [w:] Edukacja – stratyfikacja społeczna – tożsamość młodzieży. Studium z pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji, red. W. Segiet, Poznań 2012, s. 13 – 31
 • Edukacyjne drogi młodych dorosłych z perspektywy społecznego ustrukturyzowania i jednostkowych biografii [w:] Edukacja – stratyfikacja społeczna – tożsamość młodzieży. Studium z pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji, red. W Segiet, Poznań 2012, s. 269 – 300
 • W trosce o edukację dziecka. Między formalnym uzasadnianiem a faktycznym egzekwowaniem [w:] Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne, red. M. Andrzejewski, Poznań 2012, s. 213 – 229